26 juli 2015

Gedragscode

Gedragscode Stichting Meldpunt Modelfotografie

Onderstaand leest u de inhoud van deze gedragscode en wat u op basis hiervan van stichting Meldpunt Modelfotografie en haar deelnemers mag verwachten

Integriteit

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Draagt zorg voor een integere organisatie;
 • Heeft haar bedrijfsprocessen zó ingericht dat integriteitsrisico’s zo goed mogelijk worden ingeperkt;
 • Besteedt intern regelmatig aandacht aan het bespreken en verbeteren van

het integriteitbeleid;

 • Verwacht van alle medewerkers (hieronder word verstaan: het bestuur, en alle vrijwilligers) dat zij zich betrouwbaar gedragen in alles

wat zij doen;

 • Ziet integriteit als kerncompetentie;
 • Treedt consequent op tegen integriteitschending;
 • Screent partijen met wie zaken worden gedaan
 • Neemt in contracten met Deelnemers en partners een integriteits en enoxeratiebeding op;

Deelnemers

 • Worden bij aanstelling gescreend op basis van een integriteitcontrole;
 • Worden bij aanstelling gescreend door het raadplegen van onder andere facebook-, Google+-, Instagram profielen en/of andere openbare beschikbare bronnen.
 • Conformeren zich aan de volledige gedragscode van het Meldpunt.

Partners

 • Worden bij aanstelling gescreend op basis van een integriteitcontrole;.
 • Hebben bij het sluiten van contracten een akkoord gegeven voor een integriteits en enoxeratiebeding
 • Conformeren zich aan de volledige gedragscode van het Meldpunt.

Transparantie

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Voegt aan belangrijke en/of relevante meldingen een meldingsdossier toe; hierin zijn zaken als resultaten van een screening uit openbare bronnen e.d. vastgelegd. Persoonsgegevens van melders worden niet opgenomen in een meldingsdossier mits schriftelijke toestemming is verleend in het belang van de melding;
 • Hanteert het beleid zoals bepaald is door en van het College Bescherming Persoonsgegevens inzake persoonsgegevens houden zich aan de wet- en regelgeving zoals is opgenomen in de wet bescherming persoonsgegevens;
 • Hanteert een duidelijke, op de omvang van het meldpunt afgestemde mandaatregeling en functiescheiding;

Deelnemers

 • Zijn transparant in de omgang.

Vertrouwen

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Openbaart nooit informatie over een melder, tenzij dat wettelijk verplicht is op last van een daarvoor bevoegde rechtbank en enkel in het belang van een strafrechtelijk onderzoek inzake een melding. De melder wordt onverwijld hierover geïnformeerd;
 • Bewaakt de autorisatie van de deelnemers voor toegang tot (geautomatiseerde) informatiesystemen;
 • Werkt niet mee aan het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende informatie, het achterhouden van informatie of het verstoren van informatieverstrekking.
 • Persoonsgegevens van melders worden niet opgenomen in een meldingsdossier mits schriftelijke toestemming is verleend en in het belang van de melding;
  Hanteert het beleid, zoals bepaald is, van het College Bescherming Persoonsgegevens en houden zich aan de wet- en regelgeving zoals is opgenomen in de wet bescherming persoonsgegevens;

Deelnemers

 • Respecteren elkaar en melders
 • Behartigen de belangen van melders;
 • Beschamen het vertrouwen niet dat in hen wordt gesteld;
 • Werken niet mee aan het opzettelijk verstrekken van onjuiste of misleidende informatie, het achterhouden van informatie of het verstoren van informatieverstrekking.

Belangenverstrengeling

Deelnemers

 • Melden een potentieel belangenconflict, zakelijk of persoonlijk, aan alle Deelnemers en waarnodig betrokken partijen;
 • Melden nevenfuncties aan de Deelnemers van het Meldpunt; hieronder vallen ook nevenfuncties van naaste familie, die tot belangenverstrengeling kunnen leiden; Vermijden elke vorm van persoonlijk gewin door het uitoefenen van hun functie en wekken ook niet de schijn van persoonlijk gewin; Schakelen partners niet privé in, tenzij met medeweten van alle Deelnemers

Grenzen

Deelnemers

 • Kennen hun grenzen en houden zich daaraan;
 • Beloven niet méér dan ze kunnen waarmaken of dan waartoe zij zijn gemandateerd.

Objectiviteit

Meldpunt Modelfotografie

 • Geeft ruimte voor hoor en wederhoor;
 • Oordeelt niet op basis van geslacht, ras, geloofsovertuiging of sexuele geaardheid;
 • Benaderd personen waarmee we te maken hebben onbevooroordeeld tegemoet. Onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen vloeien navolgbaar voort uit het onderzoekswerk en doen recht aan de feiten. Gelijke gevallen behandelen we gelijk.

Deelnemers

 • Geven een duidelijk advies in het belang van de melder;
 • Laten hun oordeel niet beïnvloeden door sentiment, eigen belang of giften/gunsten

Moed

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Kent een op hun organisatie toegesneden regeling om misstanden te melden;
 • Meldt (serieuze verdenkingen van ernstige) misstanden aan alle Deelnemers.

Deelnemers

 • Hebben de moed om een standpunt in te nemen bij wanpraktijken of als de persoonlijke veiligheid of van melders in het geding is.

Duurzaamheid

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Houdt niet alleen rekening met de gevolgen van ons handelen voor ‘hier en nu’ maar ook met de gevolgen voor ‘daar en later’.

Professionaliteit

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Handelt gericht op het bevorderen van goede samenwerking en samenleving waar geen ruimte is voor misstanden binnen de modelfotografie.
 • Streeft ernaar om creatieve, realistische en robuuste bijdragen te leveren bij de aanpak van misstanden bij modelfotografie. Daarbij hebben we oog voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Dit schept hoge verwachtingen bij publiek en pers. Ons werk moet en zal aan hoge kwaliteitseisen voldoen;
 • Houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en onthoudt zich van handelingen die onze organisatie of onze rol in diskrediet brengen.

Geheimhouding

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Gaat vertrouwelijk om met informatie die tijdens de uitoefening van werkzaamheden is verkregen. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de werkzaamheden van kracht. Vertrouwelijkheid betekent niet alleen dat informatie niet openbaar gemaakt zal worden, maar ook dat informatie niet gebruikt zal worden ten voordele van zichzelf of anderen. Deelnemers vragen aan betrokkenen uitsluitend die informatie die noodzakelijk is om werkzaamheden juist uit te voeren;
 • Zal nooit, zonder expliciete toestemming van belanghebbenden, de verkregen informatie niet openbaar maken, behalve op gezag van wet- en regelgeving;
 • Medewerkers beoordelen te allen tijde, vóór daadwerkelijke openbaarmaking, de belangen van alle betrokkenen;
 • Deelt Informatie uitsluitend met deelnemers indien dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht in het kader van een melding en in het kader van de eventueel van toepassing zijnde regelgeving. Bestanden, interne dossiers en stukken die in goede orde zijn ontvangen van een melder of de betrokken organisatie worden adequaat behandeld en bewaard.

Deskundigheid en zorgvuldigheid

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Voert alleen werkzaamheden uit waarvan zij vinden dat zij hiervoor voldoende kennis en kunde bezitten. Er wordt tegenover melders dan ook niet ten onrechte de verwachting gewekt bepaalde ervaring of expertise te bezitten. Alle werkzaamheden worden deskundig, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid

Stichting Meldpunt Modelfotografie

 • Neemt verantwoordelijkheid voor haar acties en voelt zich medeverantwoordelijk voor het integer maken en houden van de fotografiebranche;
 • Past deze gedragscode zo goed mogelijk toe;
 • Ondertekent deze gedragscode jaarlijks;
 • Is bereid inzage te verschaffen in haar organisatie om de implementatie van de gedragscode objectief te laten vaststellen, mocht het bestuur van stichting meldpunt modelfotografie daar aanleiding toe zien. Inhoudelijke informatie van meldingen of persoonsgegevens worden niet versterkt ter bescherming van de melder.

Deelnemers & Partners

 • Nemen verantwoordelijkheid voor hun acties en voelen zich medeverantwoordelijk voor het integer maken en houden van de fotografiebranche;
 • Passen deze gedragscode zo goed mogelijk toe.